Welkom bij Risicobeheersbaar

..... "Risicobeheersbaar" denkt mee, adviseert en ondersteunt bedrijven, overheden en organisaties met safety en risico management door het vinden van balans tussen risico's nemen en risico's beheersen met als doel de gevolgen te verminderen en de kans daarop te verkleinen. Als Hoger Veiligheidskundige en Security Expert neem ik je graag werk uit handen. Dat scheelt veel tijd en verzekert je er bovendien van dat de veiligheid optimaal gewaarborgd wordt.

Waarom risicobeheersbaar

  • Veiligheid, gezondheid en welzijn is vandaag de dag niet alleen actueel maar onontbeerlijk. 
  • De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. 
  • Een gezonde en veilige omgeving is essentieel voor de continuïteit van je organisatie. 
  • Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn meer betrokken, productiever en minder vaak ziek. 
  • Veiligheidskundigen dragen bij aan een betere prestatie van de organisatie door het beheersen van risico's op het gebied van veiligheid, voor (individuele) medewerkers, klanten/bezoekers, de organisatie en omgeving en/of maatschappij.

 

Veilig en gezond werken

Iedereen heeft recht op veilig en gezond werk. Maar wanneer is werk veilig en gezond? Een werkgever is verantwoordelijk voor veilige omstandigheden op het werk die voldoet aan de eisen die in de Arbowet staan. Hij moet ervoor zorgen dat werknemers kunnen werken zonder lichamelijke of geestelijke klachten te krijgen. In de Arbowet staan alleen kaders en normen voor veilig en gezond werken. Een werkgever moet zelf bepalen hoe hij de normen behaalt en moet passende maatregelen nemen.

Dit geldt ook voor organisaties die werken met vrijwilligers. De organisatie is op basis van haar zorgplicht verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers. Vrijwilligers vallen in beginsel niet onder de werkingsfeer van de Arbowet. Echter, waar het gaat om voorschriften die betrekking hebben op vrijwilligerswerk waaraan bijzondere gevaren  verbonden zijn, zijn de voorschriften van de Arbowet wel van toepassing en is men wettelijk verplicht een arbobeleid te voeren. Als er een ongeval plaatsvindt, kan de organisatie dus aansprakelijk worden gesteld.

 

Veiligheid van vrijwilligers

Het is voor een organisatie ook noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de werkzaamheden die vrijwilligers gaan uitvoeren.
Daardoor zijn de gevaren die zich daarbij voordoen bekend en kunnen veiligheidsmaatregelen genomen worden waardoor de risico’s beheersbaar, en dus acceptabel zijn.
Met deze inspanningsverplichting wordt voor een belangrijk deel aan de invulling van de zorgplicht voldaan.

 

Ondersteuning voor bedrijven en organisaties bij:

Arbeidsveiligheid

Arbeidsmiddelen
Elektrische veiligheid
Persoonlijke veiligheid
Werken op hoogte

Sociale veiligheid

Arbeidshygiëne
Psycho sociale arbeidsbelasting
Preventie en beleid

Bedrijfsveiligheid

Bedrijfsnoodplan
Risico -inventarisatie en -evaluatie
Risicomanagement
Security audit

Evenementen

Risicoanalyse
Vergunningverlening
Veiligheidsplan
Wettelijke kader

Branches

MKB
Overheid
Stichtingen/Verenigingen
Evenementenorganisaties